Поиск

Расширенный поиск

 

 
 

 
 
 

Название документа

Қанлыкөл районында 2016-жылда жумыс пенен бәнт болмаған пуқараларды жумысқа орналастырыў, жәмийетлик жумысларға қатнастырыў, кәсипке таярлаў ҳәм қайта таярлаў ҳаққында

Тип документаПостановление
Орган, утверждающий документХокимият Канлыкульского района Республики Каракалпакстан
РазработчикХокимият Канлыкульского района Республики Каракалпакстан
Дата размещения документа22.01.2016 17:25
Дата завершения обсуждения06.02.2016 10:00
Вид документаДействующий НПА
Текущее состояние документаУтверждено
Обоснования необходимости принятия проектаҚанлыкөл районында 2016-жылда жумыс пенен бәнт болмаған пуқараларды жумысқа орналастырыў, жәмийетлик жумысларға қатнастырыў, кәсипке таярлаў ҳәм қайта таярлаў ҳаққында
Планируемый срок вступления в силу01.01.2016
Номер письма о соглашении(не задано)
Номер и дата письма согласования Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан(не задано)

ЖОЙБАР

ҚАНЛЫКӨЛ РАЙОН ҲӘКИМИНИҢ ШЕШИМИ

«____»__________ 2015-жыл

№____

Қанлыкөл районы

Қанлыкөлрайонында 2016-жылдажумыспененбәнт болмағанпуқаралардыжумысқаорналастырыў, жәмийетликжумысларғақатнастырыў, кәсипкетаярлаўҳәмқайтатаярлаўҳаққында

ӨзбекистанРеспубликасының 1998-жылы 1-майдағы «Халықтыжумыспенентәмийинлеўҳаққында»ғыНызамы («ЎзбекистонРеспубликасиОлийМажлисинингАхборотномаси», 1998-жыл, 5-6-сан, 98-статья)ның
17, 22, 23-статьялары, ӨзбекистанРеспубликасыМинистрлерКабинетиниң
1999-жыл 19-июльдағы 353-санлықарарыменентастыйықланған
«Ҳақытөленетуғынжәмийетликжумыслардышөлкемлестириўҳаққында»ғыРеже(«ЎзбекистонРеспубликасиҲукуматиқарорларитўплами», 1999-жыл, 7-сан,
40-статья»)еталапларыныӊорынланыўынтәмийинлеўмаксетинде, ҚарақалпақстанРеспубликасының «Жергиликлимәмлекетликҳәкимиятыҳаққында»ғыНызамынатийкар,

Ш Е Ш И М Е Т Е М Е Н:

1. Өзбекистан Республикасының 1998-жылы 1-майдағы «Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында»ғы Нызамының 17, 22, 23-статьялары, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1999-жыл 19-июльдағы 353-санлы қарары менен тастыйықланған «Ҳақы төленетуғын жәмийетлик жумысларды шөлкемлестириў ҳаққында»ғы Реже орынлаў ушын басшылыққа алынсын.

2. Райондажумыспененбәнтболмағанпуқаралардысоциаллыққорғаўмақсетинде:

а) пуқаралардыжәмийетликжумысларғақатнастырыў, кәсипкетаярлаў ҳәмқайтатаярлаўдышөлкемлестириўбойыншарайонлықисшитопарқурамы
1-қосымшағамуўапық;

б) районаймағында 2016-жылдаБәнтликкекөмеклесиўҳәмхалықтысоциаллыққорғаўорайынакелипхабарласыўшыларҳәмжумысқаорналасатуғынпуқаралардыңбәнтлигинтәмийинлеўбойыншақадағалаўкөрсеткишлери
2-қосымшағамуўапық;

в) районаймағында 2016-жылдаҳақытөленетуғынжәмийетликжумыслардышөлкемлестириўҳәмкәсипкетаярлаўҳәмқайтатаярлаўбойыншақадағалаўкөрсеткишлери 3-қосымшағамуўапық;

г) районаймағында 2016-жылдаҳақытөленетуғынжәмийетликжумысларсаны, түриҳәмшөлкемлестиретуғынмәкеме, кәрханалардизими4-қосымшағамуўапық;

д) Қанлыкөлсанаат-транспорткәсип-өнерколледжинде 2016-жылдакәсипкетаярлаўҳәмқайтатаярлаўдышөлкемлестириўрежеси 5-қосымшағамуўапықтастыйықлансын.

3. Пуқаралардыжәмийетликжумысларғақатнастырыў, кәсипкетаярлаў ҳәмқайтатаярлаўдышөлкемлестириўбойыншарайонлықисшитопары (Ш.Оспанов)нарайонаймағындажумысизлеўшисыпатындадизимгеалынғанпуқараларушынҳақытөленетуғынжәмийетликжумыслардышөлкемлестиретуғынкәрхана, мәкемеҳәмшөлкембасшыларыжумыссыздептабылғанпуқараларушынбелгилепкойылғанжумысорынларыныңсанитариялық-гигиеналықнормаларынаҳәмжумысшыөзўазыйпаларынеркинорынланыўынтәмийинлейтуғынмийнетшараятларынамуўапықболыўынтәмийинлесин.

Төмендегилер:

а) Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1999-жыл
19-июльдағы 353-санлы қарары менен тастыйықланған «Ҳақы төленетуғын жәмийетлик жумысларды шөлкемлестириў ҳаққында»ғы Режениң 22-статьясына муўапық ҳақы төленетуғын жәмийетлик жумысларды қаржы менен тәмийинлеўде 75 пайызы ис бериўшилер есабынан ҳәм 25 пайызы жумыс пенен тәмийинлеўге көмеклесиўши мәмлекетлик қоры есабынан әмелге асырылыўы;

б) Өзбекистан Республикасының «Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында»ғы Нызамының 23-статьясына муўапық жумыссыз деп табылған пуқараларды 2016-жылда кәсипке таярлаў ҳәм қайта таярлаўды шөлкемлестириў қаржылары жумыс пенен тәмийинлеўге көмеклесиўши мәмлекетлик қоры есабынан әмелге асырылыўы есапқа алынсын.

4. Районлық исши топар (Ш.Оспанов) ҳәм районлық бәнтликке көмеклесиў ҳәм халықты социаллық қорғаў орайы (Қ.Абиев) бул шешимди тийисли кәрхана ҳәм мәкемелер басшыларына жеткерилиўин тәмийинлесин.

5.Қанлыкөлрайоны ҳәкиминиң 2014-жыл 23-декабрь “Пуқараларды жумысқа орналастырыў, жәмийетлик жумысларға қатнастырыў, кәсипке таярлаў ҳәм қайта таярлаўҳаққында»ғы 646/12-санлы шешими («Қанлыкөл хабарлары» газетасы, 2015-жыл 12-январь 1 (4799)-сан)2015-жыл31-декабрьден өз күшин жойытқан деп есаплансын.

6. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары Ш. Оспановқа жүклетилсин.

7. Бул шешим «Қанлыкөл хабарлары» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

8. Шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

Қанлыкөл район ҳәкими М.Сайжанов

Таярлаған:

Районлық бәнтликке көмеклесиў ҳәм халықты социаллық қорғаў орайы директоры:

Қ.Абиев

Келисилди:

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң биринши орынбасары

А.Ибраимов

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң орынбасары

Ш.Оспанов

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң орынбасары, ҳаял-қызлар комитети баслығы

У.Оспанова

Қанлыкөл районы ҳәкимлигиниң

шөлкемлестириў-қадағалаў топар басшысы

Қ.Ешмуратов
Мне понравилось Мне не понравилось
Нравится: 0
Не нравится: 0

Общие комментарии и ответы

Ничего не найдено
Наименование мероприятияФорма реализацииСрок реализацииИсполнители